Data analytics Modelling Software development
umoov Solutions
Provider of data analytics,
modelling and software development solutions

umoov SA

34, ch. Frank-Thomas
CP 6550
1211 Geneva 6
Switzerland

Tel.+41 22 548 0020
Copyright 2006 umoov SA. All rights reserved.